Heuvelmans Advocaten

Onze advocaten staan voor je klaar

Strafrecht

Alle advocaten binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Bent u op zoek naar een strafrechtadvocaat? Dan bent u op ons advocatenkantoor aan het juiste adres. Onze advocaten behandelen alle soorten zaken.

Wij bieden rechtshulp in alle fases van een strafrechtprocedure. Daarnaast kunnen wij ook helpen bij aparte procedures zoals het terugvragen van in beslag genomen geld.

Onze specialisten op dit gebied zijn Marcel Heuvelmans, Lotna Kleczewski en Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met één van hen op.

Twijfelt u of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. Zaken waarin wij u in ieder geval kunnen bijstaan zijn:

 • Verhoor bij de politie
 • Zitting bij de politierechter of meervoudige strafkamer
 • Hoger beroep
 • OM-hoorzitting
 • Verzet tegen een strafbeschikking
 • Gratieverzoek
 • Bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf
 • In beslag genomen goederen terugvragen
 • Beklag indienen bij problemen in detentie

Op ons kantoor behandelen wij ook strafzaken waarbij de verdachte minderjarig is. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. De datum waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd is hierbij leidend.

Wat is jeugdstrafrecht?
Tot 12 jaar kan iemand bijvoorbeeld wel worden aangehouden en verhoord maar er kan dan geen vervolging worden ingesteld. Vanaf het 18e levensjaar valt men – in beginsel – onder het volwassenenstrafrecht. Het is echter ook mogelijk om tot het 23e levensjaar onder het jeugdstrafrecht te vallen. Bijvoorbeeld als iemand nog functioneert op het niveau van een minderjarige. Wat ook mogelijk is, is dat bij kinderen van 16 en 17 het volwassenenstrafrecht van toepassing is. Dit laatste gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen.

Onze specialist op dit gebied is Lotna Kleczewski. Neem kosteloos contact met haar op.

Het detentierecht, ook wel penitentiair recht genoemd, ziet op de rechten van gedetineerden binnen de penitentiaire inrichtingen zoals de gevangenis.

Als gedetineerde kunt u op verschillende manieren met het penitentiair recht te maken krijgen. Voorbeelden zijn:

 • U heeft een disciplinaire straf of ordemaatregel opgelegd gekregen en u bent het hier niet mee eens en wilt hiertegen in beklag.
 • U bent geplaatst in een penitentiaire inrichting maar u zou liever in een andere inrichting uw detentie willen ondergaan.
 • Uw verlofaanvraag wordt onterecht afgewezen.
 • U komt niet in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) of het penitentiair programma (PP) vanwege een onterechte degradatiebeslissing.
 • U wenst te faseren maar komt ten onrechte niet in aanmerking voor plaatsing in een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de directeur dan kan in veel gevallen beklag ingesteld worden bij de Commissie van Toezicht (CvT) van de betreffende inrichting. Beroep kan ingesteld worden bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
Indien u het niet eens bent met een beslissing van de selectiefunctionaris om u te plaatsen in een bepaald regime of een bepaalde inrichting dan kan in veel gevallen bezwaar gemaakt worden bij de Dienst Individuele Zaken (DIZ).

In de meeste gevallen is onze rechtsbijstand op dit gebied kosteloos.

Geregeld zijn er zaken die zich niet beperken tot Nederland. Bijvoorbeeld als iemand in Nederland wordt aangehouden voor een Duits onderzoek.

Overlevering en uitlevering
Er zijn zaken waarbij er in een ander land een strafrechtelijk onderzoek loopt of iemand nog een straf moet uitzitten. In dat geval wordt bij een overlevering een Europees Arrestatiebevel (EAB) uitgevaardigd. Als die persoon zich in Nederland bevindt, kan het zijn dat hij in Nederland wordt aangehouden voor die buitenlandse zaak. In die gevallen is het raadzaam om je te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied.

Procedure
Bij zowel overleverings- als uitleveringszaken wordt iemand aangehouden. Vanaf dat moment heb je recht op bijstand van een advocaat. Binnen enkele dagen na je aanhouding wordt getoetst of deze aanhouding rechtmatig is. Als blijkt dat de aanhouding rechtmatig is maar er geen groot gevaar is dat de persoon vlucht, kan er tot schorsing worden overgegaan. Dat betekent meestal dat het paspoort moet worden ingeleverd en er een meldplicht bij de politie is. De inhoudelijke zitting kan dan in vrijheid worden afgewacht. Als er wel een gevaar voor vlucht is dan zal de inhoudelijke zitting in detentie moeten worden afgewacht.

Onze specialist op dit gebied is Lotna Kleczewski. Neem kosteloos contact met haar op.

Als deelnemer aan het verkeer kan er van alles gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer u zich als verkeersdeelnemer schuldig maakt aan een strafbaar feit dan valt dit onder het verkeersstrafrecht. Dat kan zijn het veroorzaken van een verkeersongeluk, rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed van alcohol of drugs, te hard rijden of een andere strafbare gedraging. Indien u wordt vervolgd voor een feit dat onder het verkeersstrafrecht valt dan kunnen wij u hierin bijstaan.

Rijbewijs terugvragen
In sommige gevallen kan de politie op basis van de Wegenverkeerswet uw rijbewijs invorderen. Door middel van een klaagschriftprocedure kan worden verzocht om het rijbewijs terug te geven. Ook hierbij kunnen wij u helpen. Wij kunnen voor u een klaagschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. De rechter zal tijdens een zitting het klaagschrift beoordelen en uw belangen afwegen tegen de belangen van de verkeersveiligheid. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in deze belangenafweging.

Wanneer u zich als verkeersdeelnemer schuldig maakt aan een strafbaar feit dan kan het zijn dat naast de strafzaak ook een Cbr-procedure gestart wordt.

Slachtofferrecht

Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U kunt samen met uw advocaat een verzoek indienen om uw schade te verhalen op de dader. Daarnaast kan de slachtofferadvocaat u begeleiden bij het gehele proces. Wanneer er sprake is van ernstig letsel (dat kan ook psychisch letsel zijn) of een zedenfeit is de hulp van een advocaat altijd gratis, ongeacht uw inkomen en vermogen.

In gevallen van minder ernstig letsel kan de bijstand ook gratis zijn maar moet dit nog nader worden getoetst. Als u hierover twijfelt, dan bel gerust even zodat wij dit met u kunnen bekijken.

Onze specialisten op dit gebied zijn Lotna Kleczewski en Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Bestuursrecht

Wij behandelen bij Heuvelmans Advocaten naast strafzaken ook zaken in het bestuursrecht. In het bestuursrecht staat u als burger tegenover de overheid. Overheidsorganen kunnen (belastende) besluiten nemen, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Tegen een besluit van de overheid kunt u als burger in bezwaar, dan wel beroep gaan. Hoe deze bezwaar- en beroepsprocedures er precies uit zien, kan verschillend zijn gelet op de inhoud van het bestreden besluit. Het is altijd raadzaam om een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht in de arm te nemen, als u een geschil heeft met een overheidsinstantie.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Bijvoorbeeld bij de vondst van drugs in je woning, kan je woning worden gesloten. De duur van de sluiting hangt af van de concrete omstandigheden van het geval en bovendien heeft iedere gemeente hier eigen richtlijnen voor. Als de burgermeester uw woning of pand wil gaan sluiten, krijgt u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het is raadzaam om in deze fase al een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. In sommige gevallen kan een (langdurige) sluiting namelijk onevenredig zijn en kan dit in een zienswijze vast aangekaart worden. In een bezwaar- en/of beroepsprocedure kunt u (de duur van) de sluiting op juridische gronden ‘aanvechten’. Tevens is het mogelijk om in spoedeisende zaken een voorlopige voorziening aan te vragen om de sluiting van de woning per direct te voorkomen.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is tegenwoordig in veel beroepen een verplichting. Een veelvoorkomende vraag is daarom ook: wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van een VOG? Het krijgen van een VOG na een veroordeling kan in sommige gevallen problemen opleveren, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Het beoordelingskader voor een VOG bestaat uit twee onderdelen: het objectieve criterium (je strafblad) en het subjectief criterium (een belangenafweging). Bij de subjectieve beoordeling maakt het bijvoorbeeld uit in welke sector u wilt gaan werken. De terugkijktermijn bij de beoordeling van je VOG-aanvraag verschilt. Dit hangt onder andere af van het soort delicten op je strafblad, uw leeftijd en de functie waarvoor u een VOG aanvraagt.

Wanneer een VOG-advocaat inschakelen?
Het is verstandig om een VOG-advocaat in te schakelen na het ontvangen van een (voornemen tot) afwijzing van de VOG-aanvraag. Als u een strafblad heeft, is het mogelijk dat Dienst Justitie (de instantie die bepaalt of je wel of geen VOG krijgt) u een voornemen stuurt voor een VOG-afwijzing. U kunt dan binnen de gestelde termijn een zienswijze indienen of binnen zes weken bezwaar maken tegen de afwijzing. In deze zienswijze of dit bezwaarschrift kunt u onderbouwen waarom in uw geval de VOG wél moet worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat uw persoonlijk belang bij deze baan erg groot is of omdat de strafbare feiten geen verband houden met de baan waarvoor u een VOG aanvraagt.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Het CBR heeft als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. Wanneer de politie uw rijbewijs invordert dan doet zij een melding bij het CBR. Het CBR kan hierdoor gaan twijfelen aan uw rijgeschiktheid. Naar aanleiding van de mededeling kan een van de volgende zaken opgelegd worden:

 • Cursus alcohol ((L)EMA) of gedrag (EMG)
 • Rijvaardigheidsonderzoek
 • Medisch specialistisch onderzoek

Indien u hieraan niet meewerkt dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Indien u moet meewerken aan een onderzoek neemt het CBR een besluit over de geldigheid van uw rijbewijs op basis van de resultaten van dit onderzoek. Als u moet meedoen aan een onderzoek, dan mag u vaak niet rijden tot u het onderzoek heeft gedaan en hieruit blijkt dat u rijgeschikt of rijvaardig bent (uw rijbewijs wordt geschorst). Indien het CBR heeft besloten dat u een cursus moet doen dan krijgt u uw rijbewijs weer terug en mag u wel weer rijden.

Bezwaar CBR
Indien u het niet eens bent met een besluit van het CBR, bijvoorbeeld om aan u een cursus op te leggen, de geldigheid van uw rijbewijs te schorsen of om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Deze procedure betreft een bestuursrechtelijke procedure en kan naast het verkeersstrafrecht lopen.

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een groot rechtsgebied, waar veel burgers mee te maken krijgen. Het sociaalzekerheidsstelsel omvat werknemersverzekeringen (WIA en WW), sociale verzekeringen (zoals de AOW) en sociale voorzieningen (zoals de bijstand, IOAZ, Toeslagenwet, WMO en Wajong). Het sociaalzekerheidsstelsel is ingewikkeld en het gaat vaak ‘mis’. Veel burgers worden geconfronteerd met het afwijzen, terugbetalen of stopzetten van hun uitkering, waardoor zij in financiële nood kunnen komen.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Een belangrijke partij in het sociaalzekerheidsrechtsstelsel is de gemeente. De gemeente gaat namelijk over het uitkeren van de bijstandsuitkering (Participatiewet) en de bijzondere bijstand. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u voldoen aan een aantal plichten op grond van de Participatiewet. Een van de belangrijkste hiervan is de inlichtingenplicht: u dient de gemeente op de hoogte te stellen van alle veranderingen in uw leven. Deze veranderingen kunnen namelijk invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld gekort worden op uw bijstandsuitkering wegens inwonende kinderen of omdat u gaat samenwonen met uw partner.

Bezwaar indienen bij de gemeente
De gemeente kan besluiten nemen waar u als burger nadeel aan ondervindt. De gemeente kan bijvoorbeeld uw uitkering (tijdelijk) stopzetten of de een boete opleggen. Tegen deze sancties kan u in bezwaar gaan. Het is raadzaam om hiervoor een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Het UWV gaat over een groot aantal voorzieningen. Het UWV regelt onder andere uw uitkering in het geval dat: u werkloos bent geworden (WW uitkering), u ziek bent geworden (ZW, WAO en WIA uitkering) en u arbeidsbeperkt bent (geworden) (Wajong uitkering). Wij kunnen u adviseren over elk van deze uitkeringen en wat bijvoorbeeld de voorwaarden van toekenning van deze uitkeringen zijn.

Bezwaar indienen bij UWV
Bij deze uitkeringen heeft u een aantal plichten waar u aan moet voldoen en het UWV kan altijd besluiten om (gemotiveerd) uw uitkering te beëindigen of te verlagen. Het UWV kan tevens besluiten om de uitkering in uw geval niet toe te kennen. Als dat het geval is, is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om te beoordelen of een bezwaar- of beroepsprocedure in uw geval kansrijk is.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) is verantwoordelijk voor het toekennen en uitkeren van onder andere het AOW-pensioen en de kinderbijslag. Wij kunnen u adviseren over deze voorzieningen en u informeren over uw rechten en plichten.

Bezwaar indienen bij SVB
De SVB kan nadelige besluiten voor u nemen waardoor – in sommige gevallen – geldbedragen moeten worden terugbetaald. Als u een besluit van de SVB ontvangt en het daar niet mee eens bent, kunt u in bezwaar.

Onze specialist op dit gebied is Cat Haanappel. Neem kosteloos contact met haar op.

Ons team

 • +31 (0) 6 2248 9142
 • marcel@heuvelmansadvocaten.nl
 • +31 (0) 6 1269 6797
 • lotna@heuvelmansadvocaten.nl
 • +31 (0) 6 2020 9387
 • cat@heuvelmansadvocaten.nl
 • +31 (0) 6 1242 4181
 • lieke@heuvelmansadvocaten.nl
 • +31 (0) 77 398 2100
 • info@heuvelmansadvocaten.nl

Tarieven

Wij hanteren verschillende manieren en tarieven om u bij te staan. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan door middel van enkele vragen inschatten of u recht heeft op een toevoeging of niet.

Pro deo

Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt of de voorlopige hechtenis tegen u is bevolen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een toevoeging. De kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Vaste prijsafspraak

U betaalt een vast bedrag voor de gehele behandeling van uw zaak.

Uurtarief

U betaalt voor de uren die een advocaat voor u werkt. De tarieven liggen tussen de € 180,- en € 300 ex BTW. Het tarief hangt af van de aard en omvang van de zaak en van de ervaring van de advocaat. Indien er sprake is van een bijzondere situatie, kunnen we altijd kijken hoe we u tegemoet kunnen komen.

Neem contact met ons op

Advocaat in Venlo inschakelen? U kunt ons altijd benaderen op de manier die fijn is voor u. Van een brief per post tot een bericht op Instagram. Wij vinden snelheid belangrijk en zullen dan ook in de meeste gevallen dezelfde dag nog reageren op uw bericht. Bij spoed schroom niet om de advocaten op hun mobiele nummer te benaderen.

Een eerste gesprek is altijd gratis